en fy eu mk sl ga

Foras na Gaeilge

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann.

I gComhaontú Aoine an Chéasta dúradh go mbunófaí Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, chun an Ghaeilge agus an Ultais a chur chun cinn. Faoi choimirce an chomhlachta sin, déanfaidh Foras na Gaeilge na freagrachtaí go léir i dtaca leis an nGaeilge a chur i gcrích. I measc na bhfreagrachtaí sin tá labhairt agus scríobh na Gaeilge sa saol poiblí agus sa saol príobháideach i bPoblacht na hÉireann. Tá an fhreagracht chéanna ann i leith Thuaisceart Éireann, sa chás go mbíonn an t­éileamh cuí ann agus i gcomhthéacs Chuid III de Chairt Chomhairle na hEorpa um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

Aistríodh foireann Bhord na Gaeilge, an Ghúim (Foilsitheoirí) agus an Choiste Téarmaíochta (Forbairt Téarmaíochta), Clár na Leabhar Gaeilge agus clár Cholmcille le Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na halban a nascadh, agus a ngníomhaíochtaí ar fad, go dtí an comhlacht nua.

Tá ról ag Foras na Gaeilge i dtaca le comhairle a chur ar lucht rialtais, thuaidh agus theas, agus ar chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha príobháideacha agus deonacha i ngach gnó a bhaineann leis an nGaeilge. Ina theannta sin, cuireann siad tionscadail tacaíochta ar bun agus tugann siad cúnamh deontais do chomhlachtaí agus do ghrúpaí ar fud oileán na hÉireann.

Ár bhfeidhmeanna

 • Maoinímid agus cuirimid chun cinn eagraíochtaí agus imeachtaí Gaeilge.
 • Tugaimid deontais trí scéimeanna éagsúla ar son a leanas: féilte, compántais drámaíochta, campaí samhraidh, grúpaí óige, áiseanna oideachais, grúpaí pobail, foilsitheoirí, scríbhneoirí, comharthaí agus áiseanna dátheangacha agus foilseacháin Ghaeilge.
 • Bronnaimid maoiniú ar eagraíochtaí leis an nGaeilge a chur chun cinn sna hearnála oideachas, pobal, óige, na hEalaíona, gnó, na meáin agus san earnáil phoiblí.
 • Bronnaimid deontais ar a lán pobal ar fud Éireann le hoifigigh a fhostú le cuidiú an Ghaeilge a fhorbairt ina bpobail.
 • Bronnaimid deontais ar roinnt comhairlí sa tuaisceart le hoifigigh Gaeilge a fhostú.
 • Cuirimid an Ghaeilge chun cinn trí ócáidí, urraíocht, ceardlanna, seimineáir oiliúna agus taispeántais.
 • Foilsímid, scaipimid agus cuirimid chun cinn leabhair agus foilseacháin Ghaeilge agus leabhair agus foilseacháin mbaineann spéis Éireannach leo, ríomhleabhair san áireamh.
 • Forbraímid téarmaí don Ghaeilge, atá ar fáil ar líne saor in aisce trí www.focal.ie, atá á riaradh againn.
 • Tá Foclóir Nua Béarla­Gaeilge á thiomsú againn. Tá leaganacha ar líne d’fhoclóirí Gaeilge cruthaithe againn (de Bhaldraithe/Ó Dónaill). Tá siad seo go léir ar fáil saor in aisce ag www.focloir.ie.
 • Tacaímid leis an ngaeloideachas agus le soláthar Gaeilge réamhscolaíochta agus le múineadh na Gaeilge trí mhaoiniú a chur ar fáil d’eagraíochtaí ábhartha thuaidh agus theas, agus tugaimid deontais ar son naíonraí agus naíscoileanna nua a chur ar bun.
 • Maoinímid áiseanna ranga do ghaelscoileanna agus do mhúineadh na Gaeilge i scoileanna Béarla.
 • Cuirimid oiliúint agus comhairle ar fáil maidir le cumhdach páistí do lucht faighte deontas.
 • Maoinímid clár comhpháirtíochta, Colmcille, a chuireann an Ghaeilge agus Gaeilge na hAlban chun cinn in Éirinn agus in Albain trí roinnt scéimeanna. www.colmcille.net.

Le tuilleadh eolais maidir le Foras na Gaeilge a fháil, téigh go dtí www.gaeilge.ie.